پامیدرونات Pamidronate

2017-04-28T13:57:38+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Pamidronate گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HOSPIRA MYLAN داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف پامیدرونات یک آمینوبیس فسفونات با خصوصیات عمومی مشابه با دیگر بیس فسفونات ها می باشد و باز جذب [...]