دارو پروتامین Protamine

2017-05-08T17:27:05+04:30

اطلاعات دارو پروتامین  Protamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروتامین Protamine گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANDOZ WOCKHARDT داروسازی اکسیر            موارد مصرف پروتامین به عنوان [...]