استرپتوزوسین Streptozocin

2017-04-26T09:03:36+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Streptozocin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف استرپتوزوسین در درمان کارسینومای لوزالمعده و همچنین تومورهای کارسینومای لوزالمعده و همچنین تومورهای کارسینوئید مصرف می شود.      مکانیسم اثر اثرات سمی آن از طریق اتصال به [...]