فاروسیل پمپ Farocil Pump,مایع کلستین و اسپکتینومایسین   

2016-10-04T11:08:38+00:00

نام دارو   (غیراختصاصی و اختصاصی): فاروسیل پمپ(کلستین،اسپکتینومایسین)  شکل دارویی: مایع حیوان هدف،گونه: گوساله،بره،بزغاله  ترکیب دارو :( نام و مقادیر مواد اصلی و جانبی): کلستین،اسپکتینومایسین دوز مصرف در هرگونه حیوانی:   ml 1 ،یک پاف به ازای هر حیوان روش تجویز: خورا کی توصیه های لازم در زمان تجویز زمان پرهیز مصرف: برای گوشت تا 7 روز موارد [...]