برچسب: مایکو اد Myco AD

مایکو اد Myco AD

دسته دارويي:مایکوتوکسین بایندر( رس جاذب مایکوتوکسین) شکل دارویی: پودر مخلوط در دان مزایای استفاده از مایکو-اد در جیره دام و طیور ...