برچسب: مایکو سورب MycoSorb

مایکو سورب MycoSorb

 تعریف: مایکوسورب انواع مختلف سموم قارچی ( مایکوتوکسین ها) موجود در خوراک شامل آفلاتوکسین، زیرالنون؛ اکراتوکسین، توکسین های فوزاریوم ها، ...