برچسب: محلول ضد عفونی کننده پراکسید هیدروژن 50% + نقره 05/0% آكواسانوسيل