دارو فلومازنيل Flumazenil

2017-05-08T17:29:07+00:00

اطلاعات دارو فلومازنيل  Flumazenil در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلومازنيل Flumazenil گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور COMBINO PHARM HAMELN SANDOZ SYNTHON BV F.HOFFMANN-LA ROCHE             [...]