دارو كلوبتازول Clobetasol

2017-05-11T19:26:59+04:30

اطلاعات دارو كلوبتازول  Clobetasol در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كلوبتازول Clobetasol گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو داروسازی کیش مدیفارم داروسازی بهوزان داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس       [...]