ارس لیکال ویت® Aras Liquallvit ,مولتی ویتامین

2016-10-03T08:39:21+04:30

دسته دارویی: ویتامین ترکیب : هر میلی لیتر حاوی: ویتامینA (پالمیتات) 50000 واحد بین المللی                                    ویتامینB2    د2 میلی گرم ویتامینD3            د25000 واحد بین المللی                 [...]