مونتلوکاست Montelukast

2017-04-28T14:43:04+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Montelukast گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME داروسازی پور سینا داروسازی جالینوس داروسازی سبحان دارو دارو پخش - کارخانه داروسازی تسنیم داروسازی درسا دارو داروسازی سها داروسازی [...]