موننسین Monensin

2016-10-04T13:05:42+04:30

نام تجاری:مونن سین بهرود نام ژنریک:موننسین سدیم شکل دارویی:پریمیکس گرانوله قهوه ای روشن گروه دارویی:از گروه آنتی بیوتیکهای پلی اترمونوکـربـوکسیلیـک آیونوفور ترکیب:هر کیلوگرم پریمیکس مونن سین بهرود محتـوی ۱٠٠ گرم مونن سین فعال می باشد. مکانیسم اثر: تشکیل کمپلکس یونی و ترکیب با کاتیونهای تک ظرفیتی سدیم و پتاسیم و و افزایش نفوذپذیری غشا انگل. [...]