نئوسولفين 200 Neosulfin, نئومايسين سولفات 20%

2016-10-05T03:36:49+00:00

پودر مخلوط در دان دسته: آنتي بيوتيک ترکيب : هر کيلو گرم از محصول حاوي 200 گرم نئومايسين سولفات ميباشد   موارد مصرف : در کنترل و درمان آنتريت باکتريال در گوساله ، گوسفند ، بز و طيور مورد استفاده قرار ميگيرد .   ميزان و روش مصرف : 110 ميلي گرم پودر نئوسولفين 200 [...]