سقط جنين از نئوسپورا در گاوهاي شيری

2017-01-28T15:03:36+04:30

سقط جنين حاصل از نئوسپورا (NEOSPORA) در گاوهاي شيری نئوسپورا كانيينوم كانينوم (Neospora caninum) تك ياخته كوكسيديايي است كه در گاوهاي شيري ايجاد سقط مي كند. اين تك ياخته از علل سقط در بسياري از نقاط جهان منجمله كاليفرنيا به شمار مي آيد. در سال ۱۹۸۸ براي اولين بار نئوسپورا كانينوم به عنوان سقط در [...]