نئومايسين پودر20% Neomycin

2016-10-05T03:32:55+04:30

پودر قابل حل در آب نئومايسين 20% تركيب: هر گرم پودر حاوي 200 ميلي گرم نئومايسين (سولفات) مي باشد. موارد مصرف: نئومايسين سولفات به طور عمده بر روي باكتري هاي هوازي گرم منفي نظير اشريشيا كُلي، كلبسيلا، پروتئوس، سالمونلا و برخي از باكتري هاي گرم مثبت اثر دارد، ولي بر روي باكتري هاي بي هوازي [...]