نئوسين‌ 20% Neocin, نئومايسين 20%

2016-10-05T03:35:38+04:30

پودر محلول در آب شکل دارویی :پودر محلول در آب تركيب :‌ هر گرم‌ پودر حاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌نئومايسين‌ بصورت سولفات‌مي‌باشد. موارد مصرف‌ : نئومايسين‌ آنتي‌بيوتيكي‌ وسيع‌الطيف‌است‌ كه‌ بر‌ بسياري‌ از ميكروب‌هاي‌ هوازي‌ گرم‌ منفي‌ ومثبت‌ مؤثر است‌. مصرف‌ دارو در بيماري‌هاي‌ زير توصيه‌مي‌شود: -اسهال‌ سفيد گوساله‌ها ناشي‌ از اشريشياكلي‌ (E.coli) وكلي‌باسيلوز گوسفند و بز  - [...]