ناتا فوس Nataphous V

2016-10-05T03:31:46+00:00

منشاء:  قارچ آسپرژیلوس نیجر ترکیب:  هر گرم ناتافوس Vحداقل حاوی 1000 واحد فعال آنزیم فیتاز می‌باشد. موارد مصرف:ناتافوس Vدر جیره های غذایی جوجه های گوشتی، بوقلمون، تخمگذار و مادر جهت استفاده بهینه از فسفر و دیگر مواد مغذی به کار می‌رود. ویژگی های آنزیم: ناتافوس Vبه صورت گرانول های ریز سفید رنگ می باشد که [...]