ناراسین Narasin

2016-10-05T03:31:08+00:00

نام تجاری:نـاراسیـن بهـرود     نام ژنریک:ناراسین10%     شکل دارویی:   پریمیکس گرانوله به رنگ قهـوه ای تیـره مـایـل بـه سیاه     گروه دارویی:   از گروه آنتی بیوتیکهای پلی اترمونوکـربـوکسیلیـک آیونوفور     ترکیب:   هر کیلوگرم پریمیکـس نـاراسیـن بهـرود محتـوی ۱٠٠ گرم ناراسین فعال می باشد. مکانیسم اثر: تشکیل کمپلکس یونی [...]