نانوسیل فارم Nanosil Farm

2016-10-05T03:30:33+04:30

گروه دارويي: ترکیب پر اکسید هیدروژن و یون نقره مكانيسم اثر: نانوسیل یک ضدعفونی کننده بسیار قوی می باشد که در ترکیب آن پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسید کننده برروی تمامی میکروارگانیسم ها ( ویروس ها ، باکتری ها ، قارچها، تک یاخته ها و ...) و همچنین بیوفیلم موثر بوده و در دزهای پیشنهادی باعث [...]