نانوکلین Nanoclean

2016-10-05T03:30:00+00:00

ترکیب:محلول نانوکلین حاوی سورفاکتانتهای غیر یونی ( مواد شوینده) پراکسید هیدروژن و نقره می‌باشد. مکانیسم و طیف اثر:سورفاکتانتهای غیر یونی با کاهش کشش سطحی و نرم کردن اجزای مواد آلی و غیر آلی می‌تواند به راحتی آلودگی های ناشی از چربی ها، مواد پروتئینی ، ترشحات، مدفوع و باقی مانده مواد غذایی را پاک نمایند. [...]