انباشتگی شیردان

2016-12-29T07:53:19+04:30

  ✅تعریف و سبب شناسی انباشتگی شیردان به معنی تجمع موادغذایی در یک سمت و عدم انتقال به قسمت های بعدی دستگاه گوارش است. علت معمول این بیماری مصرف علوفه خشبی کم کیفیت می باشد. گوساله ها ممکن است در هنگام تغذیه با جایگزین های کم کیفیت شیر در اثر خوردن بستر یا اجسام غیرقابل [...]