بافر ها در تغذیه نشخوارکنندگان

2017-08-25T11:54:31+04:30

بافر ها اهمیت زیادی در جیره نشخوارکنندگان دارند که مواد شیمیایی زیادی تا‌کنون به عنوان بافر در تغذیه نشخوارکنندگان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. افزودن برخی از این بافرها فقط سبب خنثی کردن اسیدیته شکمبه می شوند، در‌حالی که برخی بافرها علاوه بر این امر سبب افزایش PH شکمبه نیز می‌شوند. چندین تغییر تغذیه‌ای می‌تواند نیاز [...]

بافر ها در تغذیه نشخوارکنندگان2017-08-25T11:54:31+04:30

اثرات مخمر بر اکوسيستم ميکروبي شکمبه

2017-01-22T11:47:02+04:30

مشخص شده است که مخمر هاي خشک فعال (ADYs) داراي اثرات سودمندي بر توليد حيوانات مزرعه اي مي باشند. اين فرآورده ها معمولاً با غلظت هاي بالايي از سلول هاي زنده شناخته مي شوند و معمول ترين گونه نيز ساکارومايسس سرويسيه مي باشد. توده مخمر [ميکروارگانيسم هاي يوکاريوتي که در سلسله قارچ ها دسته بندي [...]

اثرات مخمر بر اکوسيستم ميکروبي شکمبه2017-01-22T11:47:02+04:30
Go to Top