برداشت و ارسال نمونه مرضي دام

2017-01-25T17:26:57+00:00

مراقبت بيماريهاي دامي سر لوحه تمامي اقداماتي است كه در راستاي كنترل و ريشه كني بيماريها انجام مي گيرد . در حقيقت مراقبت سيستمي است علمي و هوشمند كه مي توانند زمان رسيدن به اهداف بهداشتي را كوتاه نمايد و با ديدگاهي منطقي و علمي راه كارهاي مناسب را ارائه نمايد . اين سيستم بر [...]