نوتراز Nutrase 500

2016-10-05T05:02:40+00:00

آنزيم پودر مخلوط در دان شکل دارویی : پودر مخلوط در دان ترکیب : (Endo-1, 4β – Xylanase (Sylaxyme method, PH=6 (β - Glucanase (β – Glucazume method PH=4.2 (α- Amylase( Amylazyme method, PH=6 موارد مصرف‌ : Nutrase 500، به‌علت‌ داشتن‌آنزيم‌هاي‌ ذكر شده‌ در بالا، براي‌ استفاده‌ در جيره‌هاي‌حاوي‌ مقادير زياد گندم‌، جو و ذرت‌ [...]