نيكلوزام‌ Niclosam, نيكلوزاماید 1250 ميلي‌گرمي

2016-10-05T03:25:30+00:00

 بلوس  نيكلوزاماید 1250 ميلي‌گرمي شکل دارویی : بلوس تركیب‌ : هر بولوس‌ حاوي‌ 1250 ميلي‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ نيكلوزامايد مي‌باشد. موارد مصرف ‌: مناسب ترین دارو برای درمان سستودهای بالغ نشخوارکنندگان ( مونیزیا، استیلزیا، تیزانیه زیا و آویتلینا) سستودهای تک سمیها ( آنوپلوسفالا و پارانوپلوسفالا)، سستودهای طیور(رایه تیناها) و اکثر سستودهای گوشتخواران است. بر دیپلیدیوم کانینوم اثرات [...]