نیکارب 25%Nicrab, نيکاربازين 25%

2016-10-05T03:24:44+00:00

دسته دارويي: ضد کوکسيديوز   تركيب: هر كيلوگرم حاوي 250 گرم ماده موثره نيكاربازين مي‌باشد.   موارد مصرف: پيشگيری از بروز بيماری کوکسيديوز (اسهال خونی) ناشي از ايمريا تنلا (عامل کوکسيديوز سكال) و ايمريا ماکسيما ، ايمريا نکاتريکس، ايمريا آسروولينا و ايمريا برونتي (عامل کوکسيديوز روده ای) در جوجه‌هاي گوشتي.   مقدار و روش مصرف: [...]