معرفی نژاد اسب دره شوري

2017-02-14T06:10:31+04:30

به گواهي تاريخ اولين كساني كه اسب را رام كرده، آن را در زندگي قومي و عشايري بكار گرفتند اقوام بيابانگردي بودند كه اقتصاد شباني داشتند . در ميان اين مردم گزينش اسب و رام كردن آن يكي از آداب درآمدن به سلوك پهلواني بود. هنوز هم نمايش با اسب مثل تاخت كردن از سرازيري [...]