معرفی اسب نژاد خون گرم

2017-02-10T05:42:45+00:00

اسب های نژاد خونگرم زمانی شکل گرفتند که مردان جنگی با اسب های پرحرارت (آتشین) عرب که در جنگ به دست آورده بودند از خاورمیانه و آفریقا به اروپا برگشتند. جفت کردن اسبهای بزرگ و سنگین اروپای شمالی با اسبهای سبک، تند و تیز و پرشور استپ های مغول باعث به وجود آمدن نژادی از [...]