معرفی نژاد گاوهای گوشتی و شیری

2017-02-16T04:42:21+04:30

انواع نژاد گاوسلسله: جانوران شاخه : مهره داران رده: پستانداران راسته: سم داران خانواده: Bovidea زیر خانواده: Bovinae جنس: Bos مهمترین گونه هایی که در این جنس دیده می شوند عبارتند از: ۱- Bos taurus : گاوهای اهلی اروپا که بدون کوهان هستند. ۲- Bos indicus : گاوهای کوهان دار هندوستان معروف به زیبو ۳- [...]