نیتروژن خون بر تولید مثل گاوهای شیرده

2017-01-26T16:57:44+00:00

مقدمه: نرخ آبستنی گاوهای شیرده از مهمترین شاخص های مؤثر بر اقتصادی بودن واحد های پرورش گاو شیری محسوب می شود. تغذیة استاندارد بویژه پروتئین جیره یکی از عوامل مؤثر بر آبستنی دام ها می باشد. پروتئین بیش از نیاز شیردهی اثرات منفی بر روی تولید مثل دارد(۴،۳ و۷). نشخوارکنندگان به دلیل داشتن میکروارگانیسم های [...]