هایوکلین Hive Clean

2016-10-05T12:46:08+00:00

  محصولی کاملا ارگانیک برای مبارزه با مایت واروا در زنبور عسل هایوکلین نام تجارتی یک داروی ارگانیک برای مبارزه با انگل خارجی واروا در زنبور عسل می باشد. ترکیب دارو: ترکیبات اصلی آن شامل اسید های ارگانیک است که بطور طبیعی در عسل وجود دارند. نحوه اثر: مایت واروا آنچنان با زندگی انگلی و [...]