آشنایی با همخوني گاوهاي شيري

2017-01-17T09:01:56+04:30

جفت كردن گونه هاي خويشاوند همخوني ناميده مي شود. گونه هاي جديد حيوانات شيرده كه از طريق تلقيح مصنوعي و يا جفت گيري طبيعي توليد شده اند، وارث برخي از تركيبات ژنتيكي از هريك از والدين خود مي باشند. اگر والدين خويشاوند باشند، برخي از ژن هاي منتقل شده به نتاج توسط هريك از والدين [...]