هوستازیم پی Thepax

2016-10-05T12:44:43+00:00

هوستازیم پی  (فیتاز 5000) پودر مخلوط دردان دسته دارويي: آنزیم مكانيسم اثرموارد مصرف: هوستازیم پی آنزیم 6-فیتاز(میواینوزیتول هگزافسفات 6-فسفوهیدرولاز از نسل جدید آنزیم های فیتاز با منشاء باکتریایی گونهPicia Pastoris  می باشد که قادر به شکستن مولکول های اسید فیتیک جیره است. تجزیه اسید فیتیک (میواینوزیتول هگزا 6- فسفات منجر به آزاد سازی فسفر، اینوزیتول، [...]