واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines

2017-05-22T20:28:59+04:30

اطلاعات دارو واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK BIOLOGICALS NOVARTIS VACCINES SANOFI PASTEUR            [...]