ويركن پت Virkon Pet

2016-10-05T18:39:38+00:00

دسته دارويي: ضدعفوني كننده و گندزدا تركيبات : تركيبي پايدار و يكنواخت از پر اكسيژن، سورفاكتانت، اسيدهاي ارگانيك و سيستم بافر غيرارگانيك مشخصات كلي: -ضدعفوني كننده موثر بر 18 خانواده ويروسي انسان و دام و حيوانات خانگي -موثر بر كليه باكتري هاي بيماري زاي حيوانات خانگي،  دام و طيور - موثر بر ارگانيسم هاي عامل [...]