ارس تری ویت دو-2 ®Aras Trivit ,ویتامین آ-د٣-ئئ 2

2016-10-03T08:47:44+04:30

دسته دارویی: ویتامین ترکیب : هر میلی لیتر حاوی: ویتامینA (پالمیتات)                                50000 واحد بین المللی ویتامینD3د                                            25000 واحد بین المللی [...]