ارس ویتاتری ®Aras Vitatri, ویتامین آ-د٣-ئئ

2016-10-02T13:21:23+04:30

گروه دارویی: ویتامین ترکیب: هر گرم حاوی: ویتامین A                                      د100000 واحد بین المللی ویتامین D3                                    د20000   واحد بین المللی ویتامین Eد [...]