ویتامین Vitamin K3

2016-10-05T17:43:30+04:30

  گروه دارويي: ويتامين شكل دارويي:  محلول استريل تزريقي تركيب دارو:  هر ميلي ليتر حاوي 100 ميلي گرم متاديون سديم بي سولفيت مي‌باشد. مكانيسم اثر: ويتامين K  براي سنتز كبدي فاكتورهاي انعقادي II، ( پروترومبين) ، VII( پروكونورتين )، IX، Xلازم و ضروري است. پروترومبين جزء تركيب اصلي روند انعقاد خون مي باشد كه در كبد [...]