آشنایی با ويروس هاي جانوري

2017-01-22T12:56:24+04:30

ویروس از انواع مختلف جانوران از تک یاختگان تا انسان ، جدا شده است. میزبان مهم ویروسها در بی  مهرگان ، بندپایان هستند، خصوصا کنه ها و حشرات. پاره ای از ویروسها در عین حال که در حشرات تکثیر می یابند، می توانند در گیاه یا در جانور مولد بیماری باشند، ولی برای خود حشرات [...]