ویروکساید سوپر Viroxide Super, پودر محلول در آب جهت ضد عفونی

2016-10-05T17:41:41+04:30

شکل دارویی: پودر محلول در آب تركيب‌ : پراکسی مونوسولفات                  40 درصد وزنی سدیم تری کلروایزوسیانات            5 درصد وزنی مواد جانبی                               تا 100 درصد وزنی نهایی معرفی: [...]