يومامايسين 1% Yumamycin

2016-10-06T11:14:53+04:30

پرمیکس گرانوله  مادورامایسین آمونیوم شکل دارویی : پرمیکس گرانوله ترکیب : هر كيلوگرم‌ يومامايسين‌ حاوی 10 گرم‌مادورامايسين‌ آمونيوم‌ میباشد. موارد مصرف‌: يومامايسين‌ يك‌ كوكسيديواستات‌يونوفوره‌ گلیكوزيدی مونووالان‌ میباشد که به‌ دليل‌اختلال‌ درمتابوليسم‌ يونی اشكال‌ غيرجنسی ايمريا ها (E. tenella, E. maxima,E. necatrix, E. mivati, E. acervulina, E. brunetti)  اثرضدكوكسيديوزی خود را در طيور نشان‌ میدهد.يومامايسين‌ جهت‌ [...]