علائم کلی بیماری های دستگاه گوارش سگ

2015-12-12T09:02:37+04:30

وظیفه دستگاه گوارش گرفتن غذا تغییر آن و تامین انرژی لازم برای بقاء زندگی است. اعضاء اصلی دستگاه گوارش شامل معده وروده ها می باشند که اختلالات حاصل ازآن نسبت درصد بالایی ازمراجعات به دامپزشک را شامل می شود

علائم کلی بیماری های دستگاه گوارش سگ2015-12-12T09:02:37+04:30

هشت بیماری گوارشی مهم سگ

2015-12-12T09:49:31+04:30

وظیفه دستگاه گوارش اخذ غذا تغییرآن وتامین انرژی لازم برای بقاء زندگی است. اعضاء اصلی دستگاه گوارش شامل معده وروده ها می باشند که اختلالات حاصل ازآن نسبت درصد بالایی ازمراجعات به دامپزشک را شامل می شود( غیرازواکسیناسیونهای متداول) به خاطرداشته باشید درطول حیات حیوان ناراحتیهای گوارشی همچون اسهال واستفراغ پیش خواهد آمد. برگرداندن غذا. [...]

هشت بیماری گوارشی مهم سگ2015-12-12T09:49:31+04:30
Go to Top