ییسچر Yeasture

2016-10-06T11:13:52+04:30

افزودنی تغذیه ای طبیعی- پودر مخلوط در دان شکل دارویی : پودر مخلوط در دان تعریف : ییسچر افزودنی تغذیه ای طبیعی متشکل از یک مخمر، چهار نوع باکتری مولد اسید لاکتیک و مواد فعال دیگر می باشد. این ترکیب تنها پروبیوتیکی است که ارگانیسم های آن زنده بوده و خاصیت تکثیر خود را در [...]