آمپرولیوم % 25 + اتوپابات % 1.6,Amprolium 25%+Ethopabate 1.6%

2016-10-03T09:12:54+04:30

گروه دارویی: ضد کوکسیدیوز شکل دارویی:پودر مخلوط در دان ترکیب : هرکیلو گرم از پودر حاوی 250 گرم آمپرولیوم هیدرو کلراید و 16 گرم اتوپابات  می باشد . مکانیسم اثر : آمپرولیوم از لحاظ ساختمانی شباهت زیادی به تیامین دارد وبه صورت رقابتی مانع از  انتقال فعال تیامین درسیکل حیاتی ایمریا شده وبر شیزونت نسل [...]