Avipro IBD XTreme

2016-10-06T12:31:09+04:30

  تعریف: واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور در برابر بیماری گامبورو ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50ELD10 از ویروس گامبورو،سویهV217 روش تکثیر: جنین تخم مرغ SPF موارد مصرف: واکسیناسیون جوجه‌ها در برابر بیماری گامبورو موارد منع مصرف: پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه نمایید. در زمان تخمگذاری استفاده [...]