AviPro MD LYO

2016-10-06T15:24:48+04:30

  ترکیب: واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی جوجه‌های یک روزه در برابر بیماری مارک  است  که یک دز واکسن شامل حداقل 50PFU103 از هرپس‌ویروس بوقلمون سویه FC126 روش تکثیر: فیبروپلاست جنین تخم مرغ SPF موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در جوجه یک روزه در برابر بیماری مارک موارد منع مصرف:شناخته نشده است. اثرات جانبی: شناخته نشده است. [...]