برچسب: Avipro ND HB1

Avipro ND HB1

تعریف :واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور  در برابر بیماری نیوکاسل ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50EID103 از ...