Avipro Vibursa CE

2016-10-06T12:27:26+04:30

 تعریف: واکسن زنده لیوفلیزه جهت ایمن سازی طیور در برابر بیماری گامبورو ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50ELD6/210 از ویروس گامبورو،سویه Vineland VIBURSA CE روش تکثیر: جنین تخم مرغ SPF موارد مصرف: ايجاد ايمني فعال در جوجه هاي حساس در برابر بيماري گامبورو موارد منع مصرف: پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می‌باشند را واکسینه ننمایید. [...]