برچسب: Bio AD COR3

Bio AD COR3

  واکسن غیر فعال به شکل سوسپانسیون تزریقی علیه بیماری کوریزای عفونی پرندگان ترکیب در هر دز (0.5 میلی‌لیتر) : ...