آشنایی با گربه بیرمَن Birman

2017-02-09T03:51:29+04:30

Birman بیرمَن صدایی بسیار لطیف و نازک دارد و بسیار کنجکاو و باهوش اند . تاریخچه:این نژاد زیبا آمیخته ای از سیامی (Siamese) و گربه مو بلند (Angora) می باشد به همراه پنجه های سفید. در روایات قدیمی آمده است که این گربه در هنگام مرگ کشیش اعظم به سمت او رفته و برای نشان [...]